CS | DE | ES | FR | IT | NL | PL | RO | SK
Následující text je překladem z německého jazyka. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi, má přednost německé znění.

finAPI inteligentní bankovní API

Smlouva o užívání a informace pro koncové uživatele služeb informování o účtu a iniciování platby, poskytovaných společností finAPI
Stav: 24.06.2019

1 Obsah a uzavření smlouvy

1.1 Smluvní strany a předmět

Společnost finAPI GmbH, Adams-Lehmann-Straße 44, D-80797 Mnichov (Okresní soud Mnichov, obchodní rejstřík 175250), e-mail: kontakt@finapi.io, fax: +49 89 416177-559 („finAPI“) je platební instituce pod dohledem Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami („BaFin“), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, fax: + 49 228 4108-1550, e-mail: poststelle@bafin.de.

Služba informování o účtu („AIS“ z angl. Account Information Service) poskytovaná společností finAPI jako online služba umožňuje koncovým uživatelům přístup k zůstatkům na účtu a pohybům na účtu (dále jen „informace o účtu“) u platebních účtů a jiných účtů od institucí úvěrových a finančních služeb, společností poskytujících kreditní karty a jiných poskytovatelů finančních údajů (dále jen „poskytovatelé účtů“), pokud jsou tyto účty zahrnuty do rozsahu služeb mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem služeb (jak je definováno níže).

Služba iniciování platby poskytovaná společností finAPI jako online služba („PIS“ z angl. Payment Initiation Service) umožňuje koncovým uživatelům iniciovat platební příkazy a platební transakce u poskytovatele účtu.

Služby AIS/PIS nabízené společností finAPI mohou zahrnovat jak zákonem regulované přístupy, tak i zákonem výslovně neregulované přístupy k účtům a platební transakce.

Ustanovení této dohody o užívání pro koncové uživatele („dohoda o užívání“) upravují právní vztah mezi finAPI a spotřebiteli a podnikateli, kteří jsou také uživateli služby (která může být poskytována i prostřednictvím aplikace) („služba“) poskytovatele služeb („poskytovatel služeb“), který zpracovává informace o účtu a/nebo eviduje platební příkazy a platební transakce a předává je k iniciování platební transakce („finAPI AIS/PIS“).

Načtené informace o účtu jsou ukládány u finAPI a zpřístupněny koncovému uživateli přes rozhraní API (Application Programming Interface) prostřednictvím služby poskytovatele služeb.

1.2 Vztah k poskytovateli služeb

Společnost finAPI a poskytovatel služeb jsou právně a ekonomicky samostatné firmy a poskytují koncovému uživateli různé služby (interakce finAPI a služby viz bod 2.1.1).

1.3 Cesta k uzavření smlouvy

Předpokladem pro poskytování služeb informování o účtu a/nebo iniciování platby společností finAPI je uzavření této dohody o užívání. Za tímto účelem je koncový uživatel přesměrován ze služby na webové stránky/systémy finAPI. Na těchto webových stránkách/v těchto systémech může koncový uživatel provádět následující činnosti:

1.3.1 Koncový uživatel může akceptovat oznámení o ochraně osobních údajů a předsmluvní informace pro služby informování o účtu a služby iniciování platby a podmínky používání. Kliknutím na tlačítko „Dále“ souhlasí koncový uživatel s podmínkami používání. Souhlasem je smlouva mezi koncovým uživatelem a finAPI uzavřena („uzavření smlouvy“). Podmínky používání jsou koncovému uživateli k dispozici jako odkaz ke stažení a tisku.

1.3.2. Následně může koncový uživatel zadat přístupová data pro přístup k poskytovateli účtu (ID uživatele apod. a PIN/heslo). V některých případech může koncový uživatel také povolit nebo zakázat finAPI uložení PIN. Kliknutím na odpovídající tlačítko (např. „Importovat bankovní spojení“) jsou přístupová data přenesena do finAPI a prostřednictvím finAPI je navázáno spojení s poskytovatelem účtu.

1.3.3 V případě finAPI AIS/PIS může poskytovatel účtu vyžadovat silnou autentizaci zákazníka. V tomto případě může koncový uživatel na vstupní masce zadat své personalizované bezpečnostní prvky, například TAN, a pokud je to nezbytné a technicky možné, předat je prostřednictvím finAPI poskytovateli účtu.

Integrace dalších poskytovatelů účtů a/nebo účtů po uzavření smlouvy, pokud jsou poskytovateli služeb podporovány, je v zásadě možná a probíhá rovněž přesměrováním koncového uživatele na webové stránky/systémy finAPI.

1.4 Žádná odlišná ustanovení/změny

Pro poskytování služby informování o účtu a služby iniciování platby společností finAPI platí ve vztahu mezi finAPI a koncovým uživatelem výhradně tyto podmínky používání. Změny těchto podmínek používání jsou sdělovány písemně, elektronicky nebo v textové podobě, v dostatečném předstihu před začátkem platnosti; jsou považovány za schválené, pokud finAPI neobdrží do jednoho měsíce od oznámení změn námitku koncového uživatele. Oznámení lze provést přes finAPI zobrazením v rámci vstupní masky nebo prostřednictvím poskytovatele služeb. Námitka opravňuje koncového uživatele k okamžité výpovědi této dohody o užívání. finAPI upozorní koncového uživatele na lhůtu a možnost vznesení námitky.

2 Popis výkonu

2.1 Popis výkonu

2.1.1 Interakce služby a finAPI

Koncový uživatel může používat finAPI AIS a PIS ze služby poskytovatele služeb. Zadávání a správu osobních přístupových dat koncového uživatele u příslušného poskytovatele účtu a provádění AIS/PIS provádí pro koncového uživatele přímo finAPI. Po provedení funkcí AIS/PIS poskytne finAPI koncovému uživateli příslušná data pro zobrazení a zpracování ve službě poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb v žádném okamžiku neobdrží citlivé platební údaje, která mu umožní přístup k informacím o účtu u poskytovatelů účtu koncového uživatele. Citlivé platební údaje jsou přenášeny přímo do systémů finAPI, zpracovávány finAPI a v případě AIS ukládány ve finAPI. Citlivé platební údaje zadané koncovým uživatelem jsou chráněny ze strany finAPI proti neoprávněnému přístupu. Koncový uživatel opravňuje finAPI k použití uložených citlivých platebních údajů pro provedení operace PIS. Ukládání citlivých platebních údajů v rámci PIS neprobíhá.

2.1.2 Funkce AIS/PIS finAPI

AIS/PIS od finAPI obecně zahrnují pro koncového uživatele následující funkce s tím, že funkce dostupné koncovému uživateli se v jednotlivých případech řídí podle rozsahu služeb dohodnutých mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem služeb, takže některé z níže uvedených funkcí nemusí být pro koncového uživatele použitelné:

a) Obecně

b) AIS navíc zahrnuje následující funkce

c) PIS zahrnuje následující informace

d) další rozšiřující volitelné služby

Jednotlivé funkce AIS/PIS finAPI závisí na produktech a službách třetích stran, na které nemá finAPI žádný vliv. Může se pak stát, že jednotlivé funkce AIS/PIS finAPI mohou být dočasně nebo trvale nedostupné.

2.2 Záruky pouze v písemné formě s podpisem

Záruky a přislíbení vlastností ze strany finAPI jsou v případě pochybností interpretovány jako takové pouze tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně (s podpisem) a označeny jako „záruka“.

2.3 Poskytování a používání

Koncový uživatel má k dispozici funkce finAPI v rozsahu, na kterém se dohodl koncový uživatel s poskytovatelem služeb, a má právo je používat v souladu s touto dohodou o užívání.

3 Povinnosti a závazky koncového uživatele

3.1 Dodržování stanovených scénářů používání

Koncovým uživatelům není dovoleno používat funkce finAPI způsobem, který není výslovně povolen v těchto podmínkách používání.

Koncový uživatel nesmí přistupovat nebo používat AIS/PIS finAPI za účelem, aby

3.2 Blokování v případě zneužití

Společnost finAPI je oprávněna zablokovat přístup koncového uživatele, pokud existují známky zneužití nebo ohrožení bezpečnosti dat.

4 Omezení odpovědnosti

finAPI odpovídá v rozsahu zákonných ustanovení za škody, pokud

Kromě toho je odpovědnost společnosti finAPI vyloučena bez ohledu na její právní základ, ledaže by finAPI nesla právní odpovědnost, zejména pokud jde o újmu na životě, těle nebo zdraví osoby, převzetí výslovné záruky, podvodné utajení vady nebo zákon o odpovědnosti za produkt.

Omezení odpovědnosti platí také pro nároky vůči zaměstnancům a zástupcům společnosti finAPI.

5 Náklady

Používání AIS/PIS finAPI je pro koncového uživatele zdarma.

6 Doba trvání a ukončení smlouvy

6.1 Doba trvání a ukončení smlouvy

Smlouva začíná uzavřením smlouvy a je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena oběma stranami s výpovědní lhůtou dvou týdnů. Právo na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. Výpovědi musí být v textové formě (např. e-mail).

Smlouva končí bez vysvětlení ze strany koncového uživatele nebo finAPI, pokud

6.2 Důsledky ukončení smlouvy

Na konci smlouvy finAPI vymaže osobní údaje koncového uživatele, pokud není finAPI ze zákona oprávněna nebo povinna je uchovat.

7 Ostatní ujednání

7.1 Rozhodné právo

Na tuto smlouvu a všechny související spory se vztahuje výhradně německé právo.

7.2 Příslušnost soudu

Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním fondem podle veřejného práva, výhradním místem jurisdikce je Mnichov. V tomto případě si finAPI ponechává právo žalovat v sídle zákazníka.

7.3 Výhradní platnost

Tato dohoda o užívání platí výhradně. Konfliktní nebo odlišné Všeobecné obchodní podmínky koncového uživatele nejsou společností finAPI uznány a nemají žádný právní účinek, ledaže by s nimi finAPI výslovně písemně souhlasila.

Poznámky
I: Informační povinnosti při poskytování platebních služeb

I: Předsmluvní informace pro služby informování o účtu a služby iniciování platby (§ 675d BGB, Občanský zákoník, v souvislosti s: čl. 248 EGBGB, Úvodní zákon k občanskému zákoníku)

 1. 1. Informace o poskytovateli platebních služeb

  1. Jméno a adresa poskytovatele platebních služeb
   finAPI GmbH
   Adams-Lehman-Straße 44
   80797 München
   telefon: +49 89 416177-555
   e-mail: kontakt@finapi.io
   web: www.finapi.io
  2. Odpovědný orgán dozoru/registr

   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
   e-mail: poststelle@bafin.de
   web: http://www.bafin.de

   Sídlo Bonn:
   Graurheindorfer Str. 108
   53117 Bonn

   Sídlo Frankfurt:
   Marie-Curie-Str. 24-28
   60439 Frankfurt
   Platební instituce – registr: BaFin ID 151548

   a

   Deutsche Bundesbank
   ústředí v Bavorsku
   Ludwigstraße 13
   80539 München
   e-mail: info@bundesbank.de
   web: https://www.bundesbank.de/
 2. 2. Informace o využívání platebních služeb

  • a) Služba iniciování platby

   1. Popis základních charakteristik
    Služba iniciování platby poskytovaná společností finAPI umožňuje koncovým uživatelům iniciovat platební příkazy a platební transakce u poskytovatele účtu.
    Smlouva o jednorázovém iniciování platby se uzavírá mezi koncovým uživatelem a finAPI tak, že koncový uživatel zadá k tomuto účelu potřebné údaje na webových stránkách finAPI a iniciováním platby vyjádří svůj výslovný souhlas.
   2. Informace nebo identifikační údaje zákazníka, které jsou potřebné pro řádné iniciování nebo provedení platebního příkazu.
    K iniciování platby zadá koncový uživatel údaje pro platební příkaz na webových stránkách finAPI. Jsou to zejména
     '
    • jméno nebo název firmy příjemce platby
    • bankovní účet příjemce platby (IBAN a příp. BIC)
    • částka platby
    • příp. účel použití

    Tyto údaje mohou být také předem vyplněny poskytovatelem služeb.

   3. Způsob souhlasu pro iniciování platebního příkazu nebo provedení platební transakce a zrušení platebního příkazu.
    Pro účely souhlasu zadá koncový uživatel na webových stránkách finAPI personalizované bezpečnostní prvky (ID uživatele apod., případně číslo účtu nebo IBAN a PIN/heslo). Potvrzením příslušného dialogového okna koncový uživatel výslovně souhlasí s přístupem k účtům výslovně uvedeným koncovým uživatelem. Po iniciaci přenosu platebního příkazu od finAPI na majitele účtu je platební příkaz považován za vydaný.
    Pro provedení platebního příkazu musí být transakce příp. ještě potvrzena koncovým uživatelem zadáním TAN.

    Po vydání platebního příkazu už nelze příkaz zrušit.
   4. Další informace o platebním příkazu finAPI předá platební příkaz poskytovateli účtu jménem koncového uživatele. Maximální doba provedení je tedy závislá na připojení k internetu a technické dostupnosti poskytovatele účtu.
    Možnost dohodnutí horních limitů použití platebního nástroje vyplývá ze smluvního vztahu s majitelem účtu. Na to nemá finAPI žádný vliv.
  • b) Služby informování o účtu

   Služba informování o účtu, která je poskytována společností finAPI jako online služba, je online službou pro sdělování konsolidovaných informací o platebních účtech a jiných účtech úvěrových a finančních institucí, společností poskytujících kreditní karty a jiných poskytovatelů finančních údajů.
   K uzavření smlouvy o službě informování o účtu mezi koncovým uživatelem a finAPI dojde tak, že koncový uživatel zadá na webových stránkách finAPI personalizované bezpečnostní prvky (ID uživatele apod., příp. číslo účtu nebo IBAN a PIN/heslo) a potvrzením příslušného dialogového okna udělí souhlas se službou informování o účtu.

 3. 3. Poplatky/směnný kurz/referenční směnný kurz

  Využití platebních služeb finAPI je pro vás bezplatné. Na poplatky, úroky a směnné kurzy z vašeho smluvního vztahu s majitelem účtu nemá finAPI žádný vliv.

 4. 4. Komunikace

  Předsmluvní povinné informace jsou koncovému uživateli zpřístupněny společností finAPI před uzavřením příslušných smluv. Komunikace mezi koncovým uživatelem a finAPI probíhá v němčině. Totéž platí i pro jazyk smlouvy.

 5. 5. Ochranná a nápravná opatření

  V případě předpokládaného nebo skutečného podvodu nebo bezpečnostních rizik bude finAPI nebo poskytovatel služeb informovat koncového uživatele.

 6. 6. Informace o odpovědnosti

  6.1. Pokud jsou neautorizované platební transakce založeny na použití ztraceného, odcizeného nebo jinak zmizelého platebního nástroje nebo na jiném zneužití platebního nástroje, může poskytovatel účtu požadovat, aby koncový uživatel uhradil takto vzniklou škodu až do výše 50 eur.

  6.2. Koncový uživatel nenese odpovědnost podle odstavce 6.1, jestliže

  1. nebylo možné, aby si všiml ztráty, krádeže, zmizení nebo jiného zneužití platebního nástroje před neoprávněnou platební transakcí nebo

  2. ztráta platebního nástroje byla způsobena zaměstnancem, agentem, pobočkou poskytovatele účtu koncového uživatele nebo jiným místem, na které byly delegovány činnosti poskytovatele účtu koncového uživatele.

  6.3. Odchylně od bodů 6.1 a 6.2 je koncový uživatel povinen uhradit majiteli účtu veškeré škody vzniklé v důsledku neoprávněné platební transakce, pokud koncový uživatel

  1. jednal s podvodným úmyslem nebo
  2. způsobil škodu úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením

  a) jedné nebo více povinností podle § 675l odst. 1 nebo
  b) jedné nebo více dohodnutých podmínek pro vydání a použití platebního nástroje.

  6.4. Odchylně od bodů 6.1 a 6.3 není koncový uživatel povinen uhradit majiteli účtu škodu, pokud

  1. poskytovatel účtu koncového uživatele nevyžaduje silnou autentizaci zákazníka ve smyslu § 1 odst. 24 zákona o dohledu nad platebními službami nebo
  2. příjemce platby nebo jeho poskytovatel platebních služeb neakceptuje silnou autentizaci zákazníka ve smyslu § 1 odst. 24 zákona o dohledu nad platebními službami.

  Věta 1 se nepoužije, pokud koncový uživatel jednal s podvodným úmyslem. V případě věty 1 bod 2 je osoba, která neakceptuje silnou autentizaci zákazníka, povinna uhradit takto vzniklou škodu poskytovateli účtu koncového uživatele.

  6.5. Odchylně od bodů 6.1 a 6.3 není koncový uživatel povinen uhradit škody vzniklé použitím platebního prostředku po oznámení podle § 675l odst. 1 věta 2. Plátce rovněž není povinen nahradit škody ve smyslu odstavce 1, pokud poskytovatel účtu nesplnil svou povinnost podle § 675m odst. 1 bod 3. Věty 1 a 2 se nepoužijí, pokud koncový uživatel jednal s podvodným úmyslem.

 7. 7. Informace o lhůtě, ve které musí koncový uživatel oznámit poskytovateli účtu neautorizované nebo nesprávně iniciované nebo provedené platební transakce

  Koncový uživatel je povinen informovat poskytovatele účtu ihned po zjištění neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce. Reklamace a námitky koncového uživatele vůči poskytovateli účtu jsou vyloučeny, pokud koncový uživatel neinformoval svého poskytovatele účtu nejpozději do 13 měsíců od data neoprávněné nebo nesprávné platební transakce.

 8. 8. Odpovědnost za neautorizované platební transakce

  V případě neautorizované platební transakce nemá poskytovatel účtu koncového uživatele vůči koncovému uživateli žádný nárok na úhradu nákladů. Poskytovatel účtu koncového uživatele je povinen bezodkladně uhradit koncovému uživateli částku platby a v případě, že částka byla odúčtována z platebního účtu, vrátit tento platební účet na stejný zůstatek, jaký by byl bez neoprávněné platební transakce. Tato povinnost musí být splněna okamžitě, nejpozději však do konce obchodního dne následujícího po dni, kdy bylo poskytovateli účtu oznámeno, že platební transakce je neoprávněná, nebo kdy byl informován jiným způsobem. Reklamace a námitky koncového uživatele vůči poskytovateli účtu jsou vyloučeny, pokud koncový uživatel neinformoval svého poskytovatele účtu nejpozději do 13 měsíců od data odepsání neoprávněné nebo nesprávné platební transakce.

 9. 9. Odpovědnost za nevykonání, nesprávné nebo opožděné provedení platebního příkazu

  9.1 Pokud je platební transakce iniciována koncovým uživatelem, může tento požadovat od svého poskytovatele účtu v případě neprovedení nebo nesprávného provedení platebního příkazu okamžitou a nekrácenou úhradu částky platby. Pokud byla částka odepsána z platebního účtu koncového uživatele, musí být tento platební účet vrácen na stejný zůstatek, v jakém by byl bez neoprávněné platební transakce. Pokud byly od částky platby v rozporu s § 675q odst. 1 odečtena poplatky, musí poskytovatel účtu koncového uživatele okamžitě převést odečtenou částku příjemci platby. Pokud poskytovatel účtu koncového uživatele prokáže, že částku platby obdržel poskytovatel platebních služeb příjemce platby v plné výši, odpovědnost podle tohoto odstavce se nepoužije.

  9.2 Pokud je platební transakce iniciována koncovým uživatelem, může tento v případě pozdního provedení platebního příkazu požádat, aby poskytovatel účtu uplatnil svůj nárok podle věty 2 vůči poskytovateli platebních služeb příjemce platby. Poskytovatel účtu koncového uživatele může od poskytovatele platebních služeb příjemce platby požadovat, aby dobropis částky platby připsal na platební účet příjemce platby tak, jako kdyby byla platební transakce řádně dokončena. Pokud poskytovatel účtu koncového uživatele prokáže, že částku platby obdržel poskytovatel platebních služeb příjemce platby včas, odpovědnost podle tohoto odstavce se nepoužije.

  9.3 Nároky koncového uživatele vůči jeho poskytovateli účtu podle odstavce 9.1 věta 1 a 2 neexistují, pokud byl platební příkaz proveden v souladu s chybnou identifikací zákazníka uvedenou uživatelem platební služby. V tomto případě však může koncový uživatel od svého poskytovatele účtů požadovat, aby se v maximální možné míře snažil o vrácení částky platby.

  9.4 Koncový uživatel může od svého poskytovatele účtu požadovat, kromě nároků podle 9.1, úhradu poplatků a úroků, které mu byly naúčtovány poskytovatelem účtu v souvislosti s neprovedením nebo nesprávným provedením platební transakce nebo které byly odespány z jeho platebního účtu.

  9.5 Pokud se v případě účasti více poskytovatelů platebních služeb na platební transakci nachází alespoň jeden z těchto poskytovatelů platebních služeb uvnitř Evropského hospodářského prostoru a nejméně jeden z nich mimo Evropský hospodářský prostor, odstavce 9.1 až 9.2 se na prvky platební transakce v rámci Evropského hospodářského prostoru nepoužijí.

 10. 10. Postupy pro podání stížnosti a opravné prostředky/postupy pro řešení sporů

  V případě stížností mohou koncoví uživatelé kontaktovat německý Spolkový úřad pro finanční dohled (BaFin) v souladu s § 60 ZAG (zákon o dohledu nad platebními službami). Stížnosti musí být doručeny BaFin písemně nebo uvedeny v zápisu a musí obsahovat skutečnosti a důvody reklamace. Stížnost musí být zaslána na adresu:
  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

  Společnost finAPI je zásadně ochotna účastnit se řízení o řešení sporů u smírčí komise Deutsche Bundesbank. Smírčí komise při Deutsche Bundesbank je úřední spotřebitelská smírčí komise. Její oblast kompetencí je vymezena zákonem.

  Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank
  P. O. Box 10 06 02
  60006 Frankfurt am Main

  telefon: 069 / 9566-3232
  e-mail: schlichtung@bundesbank.de
  internet:
  https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

V případě jazykových nejasností, rozporů, problémů s výkladem nebo jiných pochybností ve vztahu k překladu těchto Podmínek použití je závazná německá textová verze obsahu.