CS | DE | ES | FR | IT | NL | PL | RO | SK
Nasledovný text je prekladom z nemeckého jazyka. V prípade rozporu medzi jazykovými verziami, má prednosť nemecká verzia.

finAPI Inteligentné bankingové API

Zmluva o používaní a upozornenia pre koncových používateľov služieb informovania o účtoch a platobných iniciačných služieb spoločnosti finAPI
Stav: 24.06.2019

1. Obsah a uzavretie zmluvy

1.1 Zmluvné strany a predmet zmluvy

Spoločnosť finAPI GmbH, Adams-Lehmann-Straße 44, D-80797 Mníchov (Okresný súd Mníchov, obchodný register HRB 175250), e-mail: kontakt@finapi.io, fax: +49 89 416177-559 („finAPI“) je platobná inštitúcia, ktorá je pod dohľadom nemeckého Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, „BaFin“), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, fax: + 49 228 4108-1550, e-mail: poststelle@bafin.de.
Služba informovania o účte (Account Information Service, AIS) poskytovaná spoločnosťou finAPI formou internetových služieb umožňuje koncovým používateľom zobrazenie stavov účtov a pohybov na účtoch (ďalej „Informácie o účte“) z platobných účtov a iných účtov úverových a finančných inštitúcií, kreditných spoločností a iných poskytovateľov finančných údajov (ďalej „poskytovateľ účtu“), pokiaľ sú tieto účty obsiahnuté v rozsahu služieb medzi koncovým používateľom a poskytovateľom služieb (ako je definované nižšie).
Platobná iniciačná služba (Payment Initiaction Service, PIS) poskytovaná spoločnosť finAPI formou internetovej služby, umožňuje koncovým používateľom iniciovať platobné príkazy a platobné transakcie u poskytovateľa účtu.
Služby AIS/PIS poskytované spoločnosťou finAPI môžu zahŕňať zákonom regulované prístupy, ako aj prístupy k účtu a platobné transakcie, ktoré nie sú výslovne regulované zákonom. Pravidlá tejto zmluvy o používaní pre koncových používateľov („zmluva o používaní“) upravujú právny vzťah medzi spoločnosťou finAPI a spotrebiteľmi a podnikmi, ktorí sú súčasne používateľmi služby (ktorú je možné poskytovať aj prostredníctvom aplikácie) („služba“) poskytovateľa služieb („poskytovateľ služieb“), ktorý spracováva informácie o účte a/alebo zaznamenáva platobné príkazy a platobné transakcie a odosiela ich ďalej na účely iniciovania platby („finAPI AIS/PIS“).
Načítané informácie o účte sa uložia u spoločnosti finAPI a sprístupnia sa koncovému používateľovi prostredníctvom služby poskytovateľa služieb.

1.2 Vzťah k poskytovateľovi služieb

Spoločnosť finAPI a poskytovateľ služieb sú právne a hospodársky nezávislé podniky a koncovému používateľovi poskytujú rôzne služby (pre informácie o spolupráci medzi spoločnosťou finAPI a poskytovateľom služieb pozri bod 2.1.1).

1.3 Spôsob uzatvorenia zmluvy

Predpokladom pre poskytovanie služieb informovania o účtoch a/alebo platobných iniciačných služieb spoločnosťou finAPI je uzatvorenie tejto zmluvy o používaní. Na tento účel je koncový používateľ presmerovaný zo služby na internetovú stránku/systémy spoločnosti finAPI. Na tejto internetovej stránke/týchto systémoch môže koncový používateľ vykonávať nasledujúce aktivity:

1.3.1 Koncový používateľ tu nájde upozornenia k ochrane údajov a predzmluvné informácie o službách informovania o účtoch a platobných iniciačných službách a podmienky používania. Koncový používateľ vyjadrí kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ súhlas s podmienkami používania. Odsúhlasením dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi koncovým používateľom a spoločnosťou finAPI („uzatvorenie zmluvy“). Podmienky používania sú pre koncového používateľa k dispozícii v podobe odkazu na prevzatie a vytlačenie.

1.3.2. Následne môže koncový používateľ zadať svoje prístupové údaje pre prístup k poskytovateľovi účtu (identifikátor používateľa a pod. a PIN/heslo). Koncový používateľ má čiastočnú doplnkovú možnosť povoliť alebo odmietnuť uloženie PIN-kódu zo strany spoločnosti finAPI. Po kliknutí na zodpovedajúce tlačidlo (napr. „Importovať bankové spojenie“) sa prístupové údaje odošlú spoločnosti finAPI a spoločnosť finAPI následne vytvorí spojenie k poskytovateľovi účtu.

1.3.3 V prípade finAPI AIS/PIS môže poskytovateľ účtu požadovať silnú autentifikáciu zákazníka. V takom prípade môže koncový používateľ zadať svoje personalizované bezpečnostné prvky, napr. TAN, do vstupnej masky a následne tieto údaje odoslať prostredníctvom spoločnosti finAPI poskytovateľovi účtu, pokiaľ je to potrebné a technicky možné.

Pridanie ďalších poskytovateľov účtov a/alebo účtov po uzatvorení zmluvy je v zásade možné, pokiaľ je to podporované poskytovateľom služieb, pričom taktiež dochádza k presmerovaniu koncového používateľa na internetovú stránku/systémy spoločnosti finAPI.

1.4 Žiadne odlišné regulácie/zmeny

Pre poskytovanie služieb informovania o účtoch alebo platobných iniciačných služieb spoločnosťou finAPI platia vo vzťahu medzi spoločnosťou finAPI a koncovým používateľom výlučne tieto podmienky používania. Zmeny týchto podmienok používania budú pred vstúpením do platnosti včas oznámené písomne, elektronickou formou alebo textovou správou; za odsúhlasené sa pokladajú vtedy, pokiaľ v rámci jedného mesiaca od oznámenia zmien nebudú spoločnosti finAPI doručené námietky zo strany koncového používateľa. Oznámenie môže zabezpečiť spoločnosť finAPI v rámci vstupnej masky alebo prostredníctvom poskytovateľa služieb. Odmietnutie oprávňuje koncového používateľa na okamžité vypovedanie tejto zmluvy o používaní. Spoločnosť finAPI upozorní koncového používateľa na lehotu a možnosť odmietnutia.

2 Opis služieb

2.1 Opis služieb

2.1.1 Prepojenie medzi službou a spoločnosťou finAPI

Koncový používateľ môže využívať služby finAPI AIS a PIS zo služieb poskytovaných poskytovateľom služieb. Zadávanie a správu osobných prístupových údajov koncového používateľa u príslušného poskytovateľa účtu, ako aj realizáciu služieb AIS/PIS, zabezpečuje pre koncového používateľa priamo spoločnosť finAPI. Po vykonaní funkcií AIS/PIS spoločnosť finAPI poskytne zodpovedajúce údaje koncovému používateľovi na zobrazenie prostredníctvom služby poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb pritom v žiadnom okamihu nemá k dispozícii citlivé platobné údaje, ktoré by mu umožnili prístup k informáciám o účte u poskytovateľa účtu koncového používateľa. Citlivé platobné údaje sa odošlú priamo do systému spoločnosti finAPI, následne ich spoločnosť finAPI spracuje a v prípade AIS uloží. Citlivé platobné údaje zadané koncovým používateľom sú spoločnosťou finAPI chránené proti nedovolenému prístupu. Koncový používateľ oprávňuje spoločnosť finAPI, aby uložené citlivé platobné údaje použila na uskutočnenie transkacie PIS. V rámci služby PIS nedochádza k ukladaniu citlivých platobných údajov.

2.1.2 Funkcie finAPI AIS/PIS

Vo všeobecnosti zahŕňajú služby AIS/PIS spoločnosti finAPI pre koncového používateľa nasledujúce funkcie, s tým pravidlom, že funkcie, ktoré sú v jednotlivých prípadoch pre koncového používateľa k dispozícii, sa riadia aj podľa rozsahu služieb dohodnutých medzi koncovým používateľom a poskytovateľom služieb, takže prípadne niektoré z nižšie uvedených funkcií nie sú pre koncového používateľa k dispozícii:

a) Všeobecné funkcie

b) AIS okrem toho zahŕňa aj nasledujúce funkcie

c) Služba PIS zahŕňa nasledujúce informácie

d) ďalšie rozšírené voliteľné služby

Jednotlivé funkcie finAPI AIS/PIS závisia od produktov a služieb tretích strán, na ktoré spoločnosť finAPI nemá žiadny vplyv. To môže mať za následok, že jednotlivé funkcie finAPI AIS/PIS môžu byť dočasne alebo trvalo nedostupné.

2.2 Záruky iba v písomnej podobe s podpisom

Záruky a prísľuby vlastností zo strany spoločnosti finAPI sa v prípade pochybností pokladajú za platné iba vtedy, ak majú písomnú podobu (s podpisom) a disponujú označením „Záruka“.

2.3 Poskytovanie a používanie

Koncový používateľ má k dispozícii funkcie poskytované spoločnosťou finAPI v rozsahu dohodnutom medzi koncovým používateľom a poskytovateľom služieb a ich použitie je možné v súlade s touto zmluvou o používaní.

3 Povinnosti a záväzky koncového používateľa

3.1 Dodržiavanie stanovených spôsobov používania

Koncoví používatelia nesmú funkcie finAPI používať spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený v týchto podmienkach používania.

Koncoví používatelia nesmú pristupovať k službám finAPI AIS/PIS ani ich používať na účely

3.2 Zablokovanie pri zneužití

Spoločnosť finAPI je oprávnená koncovému používateľovi zablokovať prístup, pokiaľ existujú dôkazy o zneužití alebo ohrození dátovej bezpečnosti.

4 Obmedzenie ručenia

Spoločnosť finAPI ručí v rámci zákonných ustanovení za škody, ak boli tieto

V ostatných prípadoch je ručenie zo strany spoločnosti finAPI nezávisle od ich právneho základu vylúčené, okrem prípadov, kedy spoločnosť finAPI ručí povinne na základe zákona, predovšetkým pri ujme na živote a zdraví osôb, prevzatí výslovnej záruky, úmyselnom zamlčaní nedostatku alebo na základe zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku.

Obmedzenia ručenia platia aj pri uplatňovaní nárokov voči zamestnancom a povereným osobám spoločnosti finAPI.

5 Náklady

Používanie služieb finAPI AIS/PIS je pre koncového používateľa bezplatné.

6 Doba platnosti a ukončenie zmluvy

6.1 Doba platnosti a ukončenie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a začína platiť okamihom jej uzatvorenia. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek z dvoch strán s dvojtýždennou výpovednou lehotou. Právo na mimoriadne vypovedanie zmluvy zostáva nedotknuté. Výpoveď zmluvy si vyžaduje textovú podobu (napr. e-mail).

Zmluva zaniká bez potreby vyhlásenia zo strany koncového používateľa alebo spoločnosti finAPI, ak

6.2 Následky ukončenia zmluvy

Po ukončení zmluvy spoločnosť finAPI vymaže osobné údaje koncového používateľa, pokiaľ spoločnosť finAPI nie je zo zákona oprávnená alebo povinná ich uchovať.

7 Ďalšie ustanovenia

7.1 Aplikovateľné právo

Na túto zmluvu a všetky s ňou súvisiace spory sa vzťahuje výlučne nemecké právo.

7.2 Miesto súdu

Ak je zákazník obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo zvláštny fond podľa verejného práva, potom je výlučným miestom súdu Mníchov. Spoločnosť finAPI v takom prípade zostáva oprávnená podať žalobu v mieste sídla zákazníka.

7.3 Výlučná platnosť

Táto Zmluva o používaní má výlučnú platnosť. Odporujúce alebo odlišné všeobecné obchodné podmienky koncového používateľa spoločnosť finAPI neakceptuje a nemajú žiadny právny účinok, okrem prípadov, keď ich spoločnosť finAPI vopred písomne odsúhlasila.

Upozornenia
I: Informačné povinnosti pri poskytovaní platobných služieb

Predzmluvné informácie o službách informovania o účtoch a platobných iniciačných službách (§ 675d nemeckého občianskeho zákonníka v spojení s: čl. 248 nemeckého úvodného zákona k občianskemu zákonníku)

 1. 1. Informácie o poskytovateľovi platobných služieb

  1. Názov a sídlo poskytovateľa platobných služieb
   finAPI GmbH
   Adams-Lehman-Straße 44
   80797 Mníchov
   Telefón: +49 89 416177-555
   E-mail: kontakt@finapi.io
   Internet: www.finapi.io
  2. Príslušný kontrolný úrad/register

   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
   E-mail: poststelle@bafin.de
   Internet: http://www.bafin.de

   Sídlo pracoviska Bonn:
   Graurheindorfer Str. 108
   53117 Bonn

   Sídlo pracoviska Frankfurt:
   Marie-Curie-Str. 24-28
   60439 Frankfurt

   Register platobnej inštitúcie: BaFin ID 151548

   a

   Deutsche Bundesbank
   Hlavná správa v Bavorsku
   Ludwigstraße 13
   80539 Mníchov
   E-mail: info@bundesbank.de
   Internet: https://www.bundesbank.de/
 2. 2. Informácie pre používanie platobných služieb

  • a) Platobná iniciačná služba

   1. Opis základných vlastností
    Platobná iniciačná služba, ktorú poskytuje spoločnosť finAPI, umožňuje koncovým používateľom iniciovať platobné príkazy a platobné transakcie u poskytovateľa účtu.
    Zmluva pre individuálnu inicializáciu platby medzi koncovým používateľom a spoločnosťou finAPI vzniká vtedy, keď koncový používateľ zadá potrebné údaje na internetovej stránke spoločnosti finAPI a iniciovaním platby udelí svoj výslovný súhlas.
   2. Informácie alebo identifikačné údaje zákazníka, ktoré sú potrebné pre riadne iniciovanie alebo vykonanie platobného príkazu.
    Na účely iniciovania platby zadá koncový používateľ na internetovej stránke spoločnosti finAPI údaje pre platobný príkaz. Sú to predovšetkým
    • meno alebo názov firmy príjemcu platby,
    • bankové spojenie príjemcu platby (IBAN a príp. BIC),
    • čiastka na úhradu,
    • príp. účel použitia.

    Tieto údaje môže vpred vyplniť aj poskytovateľ služieb.

   3. Druh a spôsob odsúhlasenia iniciovania platobného príkazu alebo vykonania platobnej transakcie a zrušenia platobného príkazu.
    Na účely odsúhlasenia koncový používateľ zadá na internetovej stránke spoločnosti finAPI svoje personalizované bezpečnostné prvky (identifikátor používateľa a pod., príp. číslo účtu alebo IBAN a PIN/heslo). Potvrdením zodpovedajúceho dialógového poľa koncový používateľ poskytuje svoj výslovný súhlas na prístup k účtom výslovne špecifikovaným zo strany koncového používateľa. Potvrdením odoslania platobného príkazu z finAPI majiteľovi účtu sa platobný príkaz pokladá za udelený.
    Realizácia platobného príkazu si môže vyžadovať potvrdenie prostredníctvom TAN zo strany koncového používateľa.

    Po udelení platobného príkazu tento viac nie je možné odvolať.
   4. Ďalšie informácie k platobnému príkazu
    Spoločnosť finAPI odošle z poverenia koncového používateľa platobný príkaz poskytovateľovi účtu. Maximálna doba realizácie preto závisí od internetového pripojenia a technickej dostupnosti poskytovateľa účtu.
    Možnosť dohodnutia horných limitov čiastky pre používanie platobného nástroja vyplýva zo zmluvného vzťahu s majiteľom účtu. Spoločnosť finAPI na túto skutočnosť nemá vplyv.
  • b) Služby informovania o účte

   Služba informovania o účte (AIS) poskytovaná spoločnosťou finAPI formou internetovej služby predstavuje internetovú službu na sprostredkovanie konsolidovaných informácií o platobných účtoch a iných účtoch úverových a finančných inštitúcií, kreditných spoločností a iných poskytovateľov finančných údajov. K uzatvoreniu zmluvy medzi koncovým používateľom a spoločnosťou finAPI pre službu informovania o účte (AIS) dochádza, keď koncový používateľ zadá na internetovej stránke spoločnosti finAPI svoje personalizované bezpečnostné prvky (identifikátor používateľa a pod., príp. číslo účtu alebo IBAN a PIN/heslo) a potvrdením zodpovedajúceho dialógového poľa poskytne svoj výslovný súhlas pre službu informovania o účte.

 3. 3. Poplatky/výmenný kurz/referenčný výmenný kurz

  Používanie platobných služieb spoločnosti finAPI je bezplatné. Na poplatky, úroky a výmenné kurzy vyplývajúce z vášho zmluvného vzťahu s majiteľom účtu nemá spoločnosť finAPI žiadny vplyv.

 4. 4. Komunikácia

  Povinné predzmluvné informácie budú koncovému používateľovi poskytnuté spoločnosťou finAPI pred uzatvorením príslušných zmlúv. Komunikácia medzi koncovým používateľom a spoločnosťou finAPI prebieha v nemeckom jazyku. To isté platí aj pre jazyk zmluvy.

 5. 5. Ochranné a opravné opatrenia

  V prípade predpokladaného alebo skutočného podvodu alebo pri vzniku bezpečnostných rizík bude koncový používateľ o tejto skutočnosti informovaný spoločnosťou finAPI alebo poskytovateľom služieb.

 6. 6. Informácie o ručení

  6.1. V prípade, že neautorizované platobné transakcie sú následkom strateného, odcudzeného alebo inak zmiznutého platobného nástroja alebo inak zneužitého platobného nástroja, potom môže poskytovateľ účtu od koncového používateľa požadovať náhradu takto vzniknutej škody a to až do výšky 50 eur.

  6.2. Koncový používateľ neručí podľa odseku 6.1, ak

  1. nemal možnosť spozorovať stratu, odcudzenie, zmiznutie alebo iné zneužitie platobného nástroja pred neautorizovanou platobnou transakciou alebo

  2. ak bola strata platobného nástroja spôsobená zamestnancom, agentom, pobočkou poskytovateľa účtu koncového používateľa alebo iným miestom, na ktoré boli prenesené činnosti poskytovateľa účtu koncového používateľa.

  6.3. S výnimkou bodov 6.1 a 6.2 je koncový používateľ povinný majiteľovi účtu nahradiť celú škodu, ktorá vznikla následkom neautorizovanej platobnej transakcie, ak koncový používateľ

  1. konal s podvodným úmyslom alebo
  2. škodu spôsobil úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením

  a) jednej alebo viacerých povinností podľa § 675l odsek 1 alebo
  b) jednej alebo viacerých dohodnutých podmienok pre vydanie platobného nástroja.

  6.4. S výnimkou bodov 6.1 a 6.3 nie je koncový používateľ povinný nahradiť majiteľovi účtu vzniknutú škodu, ak

  1. poskytovateľ účtu koncového používateľa nepožadoval silnú autentifikáciu zákazníka v zmysle § 1 odsek 24 nemeckého zákona o dohľade nad platobnými službami alebo
  2. ak príjemca platby alebo jeho poskytovateľ platobných služieb neakceptuje silnú autentifikáciu zákazníka v zmysle § 1 odsek 24 nemeckého zákona o dohľade nad platobnými službami.

  Veta 1 neplatí, ak koncový používateľ konal s podvodným úmyslom. V prípade vety 1 číslo 2 je tá strana, ktorá neakceptuje silnú autentifikáciu zákazníka, povinná nahradiť poskytovateľovi účtu koncového používateľa vzniknutú škodu.

  6.5. S výnimkou bodov 6.1 a 6.3 koncový používateľ nie je povinný nahradiť škody vzniknuté následkom použitia platobného nástroja po ohlásení v súlade s § 675l odsek 1 veta 2. Platca taktiež nie je povinný nahradiť škody v zmysle odseku 1, pokiaľ si poskytovateľ účtu nesplnil svoju povinnosť v zmysle § 675m ods. 1 č. 3. Veta 1 a 2 nie je aplikovateľná, ak koncový používateľ konal s podvodným úmyslom.

 7. 7. Informácie o lehote, v rámci ktorej musí koncový používateľ poskytovateľovi účtu nahlásiť neautorizované alebo nesprávne inicializované alebo realizované platobné transakcie

  Koncový používateľ je povinný bezodkladne po zistení neautorizovanej alebo nesprávne realizovanej platobnej transakcie informovať svojho poskytovateľa účtu. Nároky a námietky koncového používateľa voči poskytovateľovi účtu sú vylúčené, ak koncový používateľ svojho poskytovateľa účtu neinformoval o tejto skutočnosti najneskôr 13 mesiacov odo dňa vykonania neautorizovanej alebo nesprávnej platobnej transakcie.

 8. 8. Ručenie za neautorizované platobné transakcie

  V prípade neautorizovanej platobnej transakcie poskytovateľ účtu koncového používateľa nemá voči koncovému používateľovi žiadny nárok na náhradu nákladov. Poskytovateľ účtu koncového používateľa je povinný koncovému používateľovi uhradenú čiastku bezodkladne nahradiť a, pokiaľ bola čiastka odpočítaná z platobného účtu, tento platobný účet opäť uviesť do stavu, v ktorom by sa nachádzal bez odpočítania neautorizovanej platobnej transakcie. Túto povinnosť musí splniť bezodkladne, najneskôr však do konca obchodného dňa nasledujúceho po dni, kedy bol poskytovateľ účtu informovaný o tom, že platobná transakcia nie je autorizovaná, alebo kedy sa iným spôsobom dozvedel o tejto skutočnosti. Nároky a námietky koncového používateľa voči poskytovateľovi účtu sú vylúčené, ak koncový používateľ poskytovateľa účtu neinformoval o tejto skutočnosti najneskôr 13 mesiacov odo dňa, kedy bola z účtu odpočítaná neautorizovaná alebo nesprávne realizovaná platobná transakcia.

 9. 9. Ručenie pri nerealizovaní alebo nesprávnej alebo oneskorenej realizácii platobného príkazu

  9.1 Pri iniciovaní platobnej transakcie koncovým používateľom môže tento od poskytovateľa účtu v prípade nerealizovaného alebo nesprávne realizovaného platobného príkazu požadovať bezodkladné a plné nahradenie uhradenej čiastky. V prípade, že čiastka bola odpočítaná z platobného účtu koncového používateľa, musí sa tento platobný účet opäť uviesť do stavu, v ktorom by sa nachádzal bez nesprávne realizovanej platobnej transakcie. V prípade, že z uhradenej čiastky boli v rozpore s § 675q ods. 1 odpočítané poplatky, musí poskytovateľ účtu koncového používateľa bezodkladne uhradiť odpočítanú čiastku príjemcovi platby. V prípade, že poskytovateľ účtu koncového používateľa preukáže, že uhradená čiastka bola doručená poskytovateľovi platobných služieb príjemcu platby v plnej výške, odpadá ručenie podľa tohto odseku.

  9.2 V prípade iniciovania platobnej transakcie zo strany koncového používateľa tento môže v prípade oneskorenej realizácie platobného príkazu požadovať, aby si jeho poskytovateľ účtu uplatnil voči poskytovateľovi platobných služieb Príjemcu platby nárok v súlade s vetou 2. Poskytovateľ účtu koncového používateľa môže od poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby požadovať, aby realizoval dobropis vo výške uhradenej čiastky v prospech platobného účtu príjemcu platby tak, ako by bola platobná transakcia riadne realizovaná. V prípade, že poskytovateľ účtu koncového používateľa preukáže, že čiastka na úhradu bola poskytovateľovi platobných služieb príjemcu platby doručená včas, povinnosť ručenia podľa tohto odseku odpadá.

  9.3 Nároky koncového používateľa voči poskytovateľovi účtu podľa odseku 9.1 veta 1 a 2 neexistujú, ak bol platobný príkaz vykonaný v súlade s nesprávne zadanými identifikátormi zákazníka zo strany používateľa platobných služieb. V takom prípade však koncový používateľ môže od svojho poskytovateľa účtu požadovať, aby sa tento v rámci svojich možností pokúsil o opätovné získanie uhradenej čiastky.

  9.4 Koncový používateľ môže okrem nárokov podľa bodu 9.1 od poskytovateľa účtu požadovať aj uhradenie poplatkov a úrokov, ktoré mu poskytovateľ účtu vyúčtoval alebo stiahol z účtu v súvislosti s nerealizovanou alebo nesprávne realizovanou platobnou transakciou.

  9.5 Ak v prípade účasti viacerých poskytovateľov platobných služieb na platobnej transakcii má minimálne jeden z týchto poskytovateľov platobných služieb sídlo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a minimálne jeden má sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, nesmie sa odsek 9.1 a 9.2 aplikovať na časti platobnej transakcie, ktoré boli vykonané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

 10. 10. Sťažnosti a právne opravné prostriedky/zmierovacie konanie

  V prípade sťažností sa môžu koncoví používatelia v súlade s § 60 nemeckého zákona o dohľade nad platobnými službami obrátiť na Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami (BaFin). Sťažnosti je možné podávať písomne alebo do zápisu u BaFin a mali by obsahovať stav vecí, ako aj dôvod sťažnosti. Sťažnosti zasielajte na adresu:

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
  Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

  Spoločnosť finAPI je v zásade pripravená zúčastniť sa na zmierovacom konaní u zmierovacieho orgánu, ktorým je Deutsche Bundesbank. Zmierovacím orgánom u Deutsche Bundesbank je úradný orgán zmierovacieho konania pre sťažnosti spotrebiteľov. Jeho vecná oblasť zodpovednosti je stanovená zákonom.

  Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank (zmierovací orgán pri Deutsche Bundesbank)
  P. O. Box 10 06 02
  60006 Frankfurt am Main

  telefon: 069 / 9566-3232
  E-mail: schlichtung@bundesbank.de
  Internet:
  https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

V prípade jazykových nejasností, rozporov, problémov s výkladom alebo iných pochybností v súvislosti s prekladom týchto Podmienok používania sa za záväznú považuje nemecká textová verzia.