CS | DE | ES | FR | IT | NL | PL | RO | SK
De volgende tekst is een vertaling uit het Duits. In geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies is de Duitse versie doorslaggevend.

finAPI de intelligente Banking-API

Gebruiksovereenkomst en toelichting voor eindgebruikers van finAPI-rekeninginformatie- en betalingsinitiatiediensten
Statut: 24.06.2019

1. Inhoud en totstandkoming van het contract

1.1 Contractanten en voorwerp

finAPI GmbH, Adams-Lehmann-Straße 44, D-80797 München (AG München, HRB 175250), e-mail: kontakt@finapi.io, fax: +49 89 416177 559 ('finAPI') is een betalingsinstelling die onder toezicht staat van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin', Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, fax: +49 228 4108 1550, e-mail: poststelle@bafin.de.
De rekeninginformatiedienst (Kontoinformationsdienst, 'KID') die finAPI als online dienst aanbiedt, stelt eindgebruikers in staat hun rekeningsaldi en rekeningtransacties (hierna 'rekeninginformatie') van betaalrekeningen en andere rekeningen van kredietinstellingen en financiële dienstverleners, creditcardmaatschappijen en andere aanbieders van financiële gegevens (hierna 'rekeningaanbieders') te raadplegen, voor zover deze rekeningen telkens deel uitmaken van het dienstenpakket tussen de eindgebruiker en de dienstverlener (zoals hieronder gedefinieerd).
De betalingsinitiatiedienst (Zahlungsauslösedienst, 'ZAD') die finAPI als online dienst aanbiedt, stelt eindgebruikers in staat betalingsopdrachten en betalingstransacties te initiëren bij de rekeningaanbieder.
De door finAPI aangeboden KID/ZAD-diensten kunnen zowel wettelijk geregelde toegangen als niet uitdrukkelijk bij wet geregelde rekeningtoegang en betalingstransacties omvatten.
De bepalingen van deze gebruiksovereenkomst ('Gebruiksovereenkomst') regelen de rechtsverhouding tussen finAPI en consumenten en ondernemers die tevens gebruiker zijn van een dienst (die ook via een app kan worden geleverd) ('Dienst') van een dienstverlener ('Dienstverlener') die rekeninginformatie verwerkt en/of betalingsopdrachten en betalingstransacties registreert en doorgeeft om een betalingstransactie te initiëren ('finAPI KID/ZAD').
De uitgelezen rekeninginformatie wordt opgeslagen bij finAPI en via een API (Application Programming Interface) toegankelijk gemaakt voor de eindgebruiker via de dienst van de dienstverlener.

1.2 Relatie met de dienstverlener

finAPI en de dienstverlener zijn juridisch en economisch onafhankelijke ondernemingen en leveren verschillende diensten aan de eindgebruiker (voor de interactie tussen finAPI en de dienst, zie punt 2.1.1).

1.3 Weg naar het sluiten van het contract

De voorwaarde voor de levering van rekeninginformatie en/of betalingsinitiatiediensten door finAPI is het sluiten van deze gebruiksovereenkomst. Daartoe wordt de eindgebruiker vanuit de dienst omgeleid naar een finAPI-website/systeem. Op deze website/deze systemen kunnen de volgende activiteiten door de eindgebruiker worden uitgevoerd:

1.3.1 De eindgebruiker kan kennis nemen van de privacyverklaringen en de precontractuele informatie voor rekeninginformatie- en betalingsinitiatiediensten en de gebruiksvoorwaarden. Door op de knop 'Verder' te klikken, gaat de eindgebruiker akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Met de toestemming wordt het contract tussen de eindgebruiker en finAPI gesloten ('sluiten van het contract'). De gebruiksvoorwaarden zijn voor de eindgebruiker beschikbaar als link om te downloaden en af te drukken.

1.3.2. De eindgebruiker kan dan zijn toegangsgegevens invoeren om toegang te krijgen tot de rekeningaanbieder (gebruikers-ID of soortgelijk en pincode/wachtwoord). In sommige gevallen heeft de eindgebruiker ook de mogelijkheid om de opslag van de pincode door finAPI toe te staan of te weigeren. Door op de betreffende knop te klikken (bijv. 'Bankgegevens importeren') worden de toegangsgegevens naar finAPI verzonden en wordt de verbinding met de rekeningaanbieder door finAPI tot stand gebracht.

1.3.3 In het geval van een finAPI-KID/ZAD kan de rekeningaanbieder een sterke authenticatie van de klant verlangen. In dat geval kan de eindgebruiker zijn gepersonaliseerde veiligheidskenmerken, bijvoorbeeld een TAN, in het invoerscherm invoeren en via finAPI aan de rekeningaanbieder doorgeven, op voorwaarde dat dit noodzakelijk en technisch mogelijk is.

De integratie van andere rekeningaanbiedersen/of rekeningen na het sluiten van het contract is in beginsel mogelijk, mits deze door de dienstverleners worden ondersteund, en vindt ook plaats door de eindgebruiker door te sturen naar een finAPI-website/-systeem.

1.4 Geen afwijkende voorschriften/wijzigingen

Voor de levering van de diensten inzake rekeninginformatie of betalingsinitiatie door finAPI zijn uitsluitend deze gebruiksvoorwaarden van toepassing in de relatie tussen finAPI en de eindgebruiker. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden worden tijdig schriftelijk, elektronisch of in tekstvorm meegedeeld voordat zij in werking treden; zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien finAPI niet binnen een maand na kennisgeving van de wijzigingen een bezwaar van de eindgebruiker heeft ontvangen. De kennisgeving kan worden gedaan via finAPI door weergave in het invoerscherm of via de dienstverlener. Een bezwaar geeft de eindgebruiker het recht om deze gebruiksovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen. finAPI zal de eindgebruiker informeren over de termijn en de mogelijkheid om bezwaar te maken.

2 Prestatiebeschrijving3>

2.1 Prestatiebeschrijving

2.1.1 Interactie tussen dienst en finAPI

De eindgebruiker kan finAPI KID en ZAD gebruiken vanuit de dienst van de dienstverlener. Daarbij wordt de invoer en het beheer van de persoonlijke toegangsgegevens van de eindgebruiker bij de respectieve rekeningaanbieder alsmede de uitvoering van de KID/ZAD rechtstreeks door finAPI voor de eindgebruiker uitgevoerd. Na uitvoering van de KID/ZAD-functies stelt finAPI de desbetreffende gegevens beschikbaar aan de eindgebruiker voor weergave en verwerking in de dienst van de dienstverlener. De dienstverlener ontvangt op geen enkel moment gevoelige betalingsgegevens waarmee hij toegang heeft tot rekeninginformatie bij de rekeningaanbieders van de eindgebruiker. De gevoelige betalingsgegevens worden rechtstreeks overgedragen aan de finAPI-systemen, verwerkt door finAPI en opgeslagen door finAPI in het geval van de KID. De gevoelige betalingsgegevens die door de eindgebruiker worden ingevoerd, worden door finAPI beschermd tegen ongeoorloofde toegang. De eindgebruiker machtigt finAPI om de opgeslagen gevoelige betalingsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van een ZAD-transactie. Gevoelige betalingsgegevens worden niet in de ZAD opgeslagen.

2.1.2 finAPI KID/ZAD-functies

In het algemeen omvatten de KID/ZAD van finAPI voor de eindgebruiker de volgende functies , met dien verstande dat de voor de eindgebruiker beschikbare functies in individuele gevallen ook afhangen van de omvang van de tussen de eindgebruiker en de dienstverlener overeengekomen diensten, zodat de hieronder vermelde individuele functies mogelijk niet bruikbaar zijn voor de eindgebruiker:

a) Algemeen

b) Bovendien omvat de KID de volgende functies

c) De ZAD bevat de volgende informatie

d) Andere optionele diensten die kunnen worden toegevoegd

Individuele functies van finAPI KID/ZAD zijn afhankelijk van producten en diensten van derden waarop finAPI geen invloed heeft. Dit kan tot gevolg hebben dat individuele functies van finAPI KID/ZAD tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn.

2.2 Garanties alleen schriftelijk met handtekening

Garanties en beloften van eigenschappen door finAPI moeten in geval van twijfel alleen als zodanig worden geïnterpreteerd indien zij schriftelijk (met handtekening) zijn gedaan en als 'garantie' zijn aangeduid.

2.3 Terbeschikkingstelling en gebruik

De eindgebruiker heeft recht op de functionaliteiten van finAPI in de mate van het tussen de eindgebruiker en de dienstverlener overeengekomen toepassingsgebied en om deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksovereenkomst.

3 Taken en verplichtingen van de eindgebruiker

3.1 Naleving van gespecificeerde gebruiksscenario's

Het is eindgebruikers niet toegestaan de finAPI-functies te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden.

Eindgebruikers mogen de finAPI KID/ZAD niet openen of gebruiken om

3.2 Blokkering in geval van misbruik

finAPI heeft het recht de toegang van de eindgebruiker te blokkeren als er aanwijzingen zijn van misbruik of een bedreiging voor de gegevensveiligheid.

4 Beperking van de aansprakelijkheid

finAPI is in het kader van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade, voor zover deze

Daarnaast is de aansprakelijkheid van finAPI uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, tenzij finAPI wettelijk aansprakelijk is, in het bijzonder wegens schending van leven, lichaam of gezondheid van een persoon, schending van een uitdrukkelijke garantie, bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

De beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor vorderingen tegen werknemers en gevolmachtigden van finAPI.

5 Kosten

Het gebruik van finAPI KID/ZAD is gratis voor de eindgebruiker.

6 Duur en beëindiging van het contract

6.1 Duur en beëindiging van het contract

Het contract begint met het sluiten van het contract en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Het contract kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee weken. Het recht op buitengewone opzegging blijft onverlet. Annuleringen moeten in schriftelijke vorm (bijv. e-mail) gebeuren.

Het contract eindigt zonder dat er een verklaring door de eindgebruiker of finAPI nodig is, indien

6.2 Gevolgen van de beëindiging van het contract

Bij het einde van het contract zal finAPI de persoonsgegevens van de eindgebruiker verwijderen, tenzij finAPI wettelijk gerechtigd of verplicht is deze te bewaren.

7 Overige

7.1 Toepasselijk recht

Op dit contract en alle daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Duits recht van toepassing.

7.2 Bevoegde rechtbank

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie München. finAPI blijft in dit geval bevoegd om de klant te dagvaarden in zijn vestigingsplaats.

7.3 Exclusieve geldigheid

Deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de eindgebruiker worden door finAPI niet erkend en hebben geen rechtsgevolg, tenzij finAPI daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Opmerkingen
I: Informatieplichten bij het aanbieden van betalingsdiensten

Precontractuele informatie voor rekeninginformatie- en betalingsinitiatiediensten (art. 675d Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek, jo.): art. 248 EGBGB, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Duitse wet tot invoering van het Burgerlijk Wetboek)

 1. 1. Informatie over de betalingsdienstaanbieder

  1. Naam en adres van de betalingsdienstaanbieder
   finAPI GmbH
   Adams-Lehman-Straße 44
   80797 München
   Telefoon: +49 89 416177-555
   E-mail: kontakt@finapi.io
   Web: www.finapi.io
  2. Bevoegde toezichthoudende autoriteit/register

   Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin)
   E-mail: poststelle@bafin.de
   Web: http://www.bafin.de

   Kantoor Bonn:
   Graurheindorfer Str. 108
   53117 Bonn

   Kantoor Frankfurt:
   Marie-Curie-Str. 24-28
   60439 Frankfurt

   Register betalingsinstellingen: BaFin ID 151548

   a

   Deutsche Bundesbank
   Hoofdkantoor in Beieren
   Ludwigstraße 13
   80539 München
   E-mail: info@bundesbank.de
   Web: https://www.bundesbank.de/
 2. 2. Informatie over het gebruik van betalingsdiensten

  • a) Dienst voor betalingsinitiatie

   1. Beschrijving van de essentiële kenmerken
    Met de door finAPI aangeboden dienst voor betalingsinitiatie kunnen eindgebruikers betalingsopdrachten en betalingstransacties bij de rekeningaanbieder initiëren.
    Het contract voor het initiëren van een individuele betaling wordt gesloten tussen de eindgebruiker en finAPI doordat de eindgebruiker de vereiste gegevens invoert op de finAPI-website en zijn uitdrukkelijke toestemming geeft – door de betaling te initiëren.
   2. Informatie of klantidentificatoren die nodig zijn voor de correcte initiatie of uitvoering van een betalingsopdracht.
    Voor de betalingsinitiatie voert de eindgebruiker de gegevens voor de betalingsopdracht in op de finAPI-website. Dit zijn in het bijzonder:
    • Naam of bedrijfsnaam van de begunstigde
    • Rekeninggegevens van de begunstigde (IBAN en BIC, indien van toepassing)
    • Betalingsbedrag
    • indien van toepassing het gebruiksdoeleinde

    Deze gegevens kunnen ook vooraf door de dienstverlener worden ingevuld.

   3. De methode om in te stemmen met de initiatie van een betalingsopdracht of de uitvoering van een betalingstransactie en de herroeping van een betalingsopdracht.
    Ten behoeve van de toestemming voert de eindgebruiker op de finAPI-website de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken in (gebruikers-ID of soortgelijk, rekeningnummer of IBAN en pincode/wachtwoord, indien van toepassing). Door het desbetreffende dialoogvenster te bevestigen, geeft de eindgebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor toegang tot de uitdrukkelijk door hem aangewezen rekeningen. Met de initiatie van de verzending van de betalingsopdracht van finAPI naar de rekeninghouder wordt de betalingsopdracht geacht te zijn gegeven.
    Om de betalingsopdracht uit te voeren, moet de eindgebruiker mogelijk de transactie bevestigen door een TAN in te voeren.

    Zodra de betalingsopdracht is gegeven, kan deze niet meer worden herroepen.
   4. Nadere informatie over de betalingsopdracht finAPI geeft de betalingsopdracht namens de eindgebruiker door aan de rekeningaanbieder. De maximale uitvoeringstermijn is dus afhankelijk van de internetverbinding en de technische bereikbaarheid van de rekeningaanbieder.
    De mogelijkheid om bovengrenzen voor het gebruik van een betaalinstrument overeen te komen vloeit voort uit de contractuele relatie met de rekeninghouder. finAPI heeft hierop geen invloed.
  • b) Rekeninginformatiediensten

   De rekeninginformatiedienst die finAPI als online dienst aanbiedt, is een online dienst voor de mededeling van geconsolideerde informatie over betaalrekeningen en andere rekeningen van kredietinstellingen en financiële dienstverleners, kredietkaartmaatschappijen en andere verstrekkers van financiële gegevens. Het sluiten van het contract tussen de eindgebruiker en finAPI komt voor een rekeninginformatiedienst tot stand wanneer de eindgebruiker de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken (gebruikers-ID of gelijkaardig, rekeningnummer of IBAN, indien van toepassing, en pincode/wachtwoord) invoert op de website van finAPI en zijn uitdrukkelijke toestemming geeft aan de rekeninginformatiedienst door het overeenkomstige dialoogvenster te bevestigen.

 3. 3. Vergoedingen/Wisselkoers/Referentiewisselkoers

  Het gebruik van de betalingsdiensten van finAPI is voor hen gratis. FinAPI heeft geen invloed op vergoedingen, rente en wisselkoersen die voortvloeien uit uw contractuele relatie met de rekeninghouder.

 4. 4. Communicatie

  De precontractuele informatieplichten worden door finAPI aan de eindgebruiker verstrekt voordat de respectieve contracten worden gesloten. De communicatie tussen de eindgebruiker en finAPI is in het Duits. Dit geldt ook voor de taal van het contract.

 5. 5. Beschermende en corrigerende maatregelen

  In geval van vermoede of daadwerkelijke fraude of veiligheidsrisico's zal finAPI of de dienstverlener de eindgebruiker hierover informeren.

 6. 6. Informatie over aansprakelijkheid

  6.1.Indien niet-toegestane betalingstransacties gebaseerd zijn op het gebruik van een verloren, gestolen of anderszins zoekgeraakt betaalinstrument of op enig ander misbruik van een betaalinstrument, kan de rekeningaanbieder van de eindgebruiker vergoeding eisen voor het daaruit voortvloeiende verlies tot een bedrag van 50 euro.

  6.2. De eindgebruiker is niet aansprakelijk krachtens punt 6.1 indien

  1. hij het verlies, de diefstal, het zoekraken of ieder ander misbruik van het betaalinstrument niet heeft kunnen opmerken vóór de niet-toegestane betalingstransactie, of

  2. het verlies van het betaalinstrument is veroorzaakt door een werknemer, een agent, een filiaal van de rekeningaanbieder van de eindgebruiker of een andere instantie waaraan activiteiten van de rekeningaanbieder van de eindgebruiker zijn uitbesteed.

  6.3. In afwijking van de artikelen 6.1 en 6.2 is de eindgebruiker verplicht om zijn rekeninghouder voor het volledige verlies als gevolg van een niet-toegestane betalingstransactie te vergoeden indien de eindgebruiker

  1. frauduleus heeft gehandeld, of
  2. de schade heeft veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatige schending

  a) van een of meer verplichtingen uit hoofde van artikel 675l lid 1, of
  b) van een of meer overeengekomen voorwaarden voor de uitgifte en het gebruik van het betaalinstrument.

  6.4. In afwijking van de artikelen 6.1 en 6.3 is de eindgebruiker niet verplicht zijn rekeninghouder te vergoeden indien

  1. de rekeningaanbieder van de eindgebruiker geen sterke cliëntauthenticatie vereist in de zin van artikel 1 lid 24 van de Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Duitse wet inzake toezicht op betalingsdiensten), of
  2. indien de begunstigde of zijn betalingsdienstaanbieder geen sterke cliëntauthenticatie in de zin van artikel 1 lid 24 van de Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Duitse wet inzake toezicht op betalingsdiensten) accepteert.

  Zin 1 is niet van toepassing indien de eindgebruiker met frauduleuze bedoelingen heeft gehandeld. In het geval van zin 1 nummer 2 is de partij die een sterke klantauthenticatie niet aanvaardt, verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan de rekeningaanbieder van de eindgebruiker te vergoeden.

  6.5. In afwijking van 6.1 en 6.3 is de eindgebruiker niet gehouden tot vergoeding van enige schade die voortvloeit uit het gebruik van een betaalinstrument dat is gebruikt na kennisgeving overeenkomstig artikel 675l lid 1 zin 2. De betaler is evenmin verplicht verliezen in de zin van lid 1 te vergoeden indien de rekeningaanbieder zijn verplichting uit hoofde van artikel 675m lid 1 punt 3 niet is nagekomen. De zinnen 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de eindgebruiker frauduleus heeft gehandeld.

 7. 7. Informatie over de termijn waarbinnen de eindgebruiker de rekeningaanbieder in kennis moet stellen van niet-toegestane of foutief geïnitieerde of uitgevoerde betalingstransacties

  De eindgebruiker is verplicht zijn rekeningaanbieder onmiddellijk in kennis te stellen van de ontdekking van een niet-toegestane of onjuist uitgevoerde betalingstransactie. Vorderingen en verweermiddelen van de eindgebruiker jegens zijn rekeningaanbieder zijn uitgesloten, indien de eindgebruiker zijn rekeningaanbieder niet uiterlijk dertien maanden na de datum van de ongeoorloofde of foutieve handeling op de hoogte heeft gesteld.

 8. 8. Aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingstransacties

  In geval van een niet-toegestane betalingstransactie heeft de rekeningaanbieder van de eindgebruiker geen vordering op de eindgebruiker voor vergoeding van zijn kosten. De rekeningaanbieder van de eindgebruiker is verplicht het betalingsbedrag onverwijld aan de eindgebruiker terug te betalen en, indien het bedrag van een betaalrekening is afgeschreven, deze betaalrekening te herstellen in de toestand waarin deze zich zou hebben bevonden indien de niet-toegestane betalingstransactie niet was afgeschreven. Deze verplichting wordt onverwijld nagekomen en uiterlijk aan het einde van de werkdag volgend op de dag waarop de rekeningaanbieder ervan in kennis is gesteld dat de betalingstransactie niet is toegestaan of er anderszins kennis van heeft gekregen. Vorderingen en verweermiddelen van de eindgebruiker tegen de rekeningaanbieder zijn uitgesloten indien de eindgebruiker zijn rekeningaanbieder niet uiterlijk dertien maanden na de datum van de betaalverrichting in kennis heeft gesteld van de uitvoering van een niet-toegestane of onjuiste betalingstransactie.

 9. 9. Aansprakelijkheid voor niet-uitvoering, gebrekkige of laattijdige uitvoering van een betalingsopdracht

  9.1 Indien een betalingstransactie door de eindgebruiker wordt geïnitieerd, kan de eindgebruiker bij zijn rekeningaanbieder een onmiddellijke en volledige terugbetaling van het betalingsbedrag vragen in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingsopdracht. Indien het bedrag van een betaalrekening van de eindgebruiker werd gedebiteerd, wordt deze betaalrekening hersteld in de status die zij zou hebben gehad zonder de onjuist uitgevoerde betalingstransactie. Indien in strijd met artikel 675q lid 1 kosten op het betalingsbedrag zijn ingehouden, dient de rekeningaanbieder van de eindgebruiker het ingehouden bedrag onmiddellijk aan de begunstigde over te maken. Indien de rekeningaanbieder van de eindgebruiker aantoont dat het betalingsbedrag volledig is ontvangen door de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde, is de aansprakelijkheid uit hoofde van dit lid niet van toepassing.

  9.2 Indien een betalingstransactie door de eindgebruiker wordt geïnitieerd, kan de eindgebruiker bij laattijdige uitvoering van de betalingsopdracht zijn rekeningaanbieder verzoeken de in zin 2 bedoelde vordering op de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde te doen gelden. De rekeningaanbieder van de eindgebruiker kan verlangen dat de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de betaalrekening van de begunstigde crediteert met het bedrag van de betaling alsof de betalingstransactie correct was uitgevoerd. Indien de rekeningaanbieder van de eindgebruiker aantoont dat het betalingsbedrag tijdig is ontvangen door de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde, is de aansprakelijkheid uit hoofde van dit lid niet van toepassing.

  9.3 Vorderingen van de eindgebruiker jegens zijn rekeningaanbieder uit hoofde van punt 9.1 zinnen 1 en 2 bestaan niet voor zover de betalingsopdracht is uitgevoerd overeenkomstig de onjuiste klantidentificator die door de betalingsdienstgebruiker is verstrekt. In dat geval kan de eindgebruiker echter van zijn rekeningaanbieder verlangen dat hij redelijke inspanningen levert om het betalingsbedrag terug te vorderen.

  9.4 Naast de in 9.1 bedoelde vorderingen kan een eindgebruiker van zijn rekeningaanbieder de terugbetaling vorderen van de kosten en interesten die de rekeningaanbieder hem in rekening heeft gebracht of van zijn betaalrekening heeft gedebiteerd in verband met de niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de betalingstransactie.

  9.5 Wanneer bij de betalingstransactie meer dan één betalingsdienstaanbieder betrokken is en ten minste één van deze betalingsdienstaanbieders in de Europese Economische Ruimte is gevestigd en ten minste één buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, zijn punt 9.1 tot en met 9.2 niet van toepassing op de delen van de betalingstransactie die binnen de Europese Economische Ruimte plaatsvinden.

 10. 10. Klachten- en beroepsprocedure/Geschillenbeslechtingsprocedure

  In geval van klachten kunnen eindgebruikers zich overeenkomstig artikel 60 ZAG, Duitse wet inzake toezicht op betalingsdiensten, wenden tot de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin). Klachten worden schriftelijk of mondeling bij BaFin ingediend en vermelden de feiten van de zaak en de reden van de klacht. De klacht wordt gericht aan:

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
  Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

  finAPI is steeds bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij de geschillencommissie van de Deutsche Bundesbank. De geschillencommissie van de Deutsche Bundesbank is een officieel bemiddelingsorgaan voor consumenten. Hun materiële bevoegdheid is bij wet bepaald.

  Geschillencommissie bij de Deutsche Bundesbank
  P.O. Box 10 06 02
  60006 Frankfurt am Main

  Telefoon: 069 / 9566-3232
  E-mail: schlichtung@bundesbank.de
  Internet:
  https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

In het geval van taalkundige onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, interpretatieproblemen of andere twijfels met betrekking tot de vertaling van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Duitse versie.