CS | DE | ES | FR | IT | NL | PL | RO | SK
Poniższy tekst jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja niemiecka będzie rozstrzygająca.

finAPI inteligentny interfejs API dla bankowości

Umowa użytkowania i uwagi dla użytkowników końcowych usług finAPI w zakresie informacji o rachunku i inicjowania płatności
Status: 24.06.2019

1. Treść i zawarcie umowy

1.1 Strony umowy i przedmiot umowy

Spółka finAPI GmbH, Adams-Lehmann-Straße 44, D-80797 Monachium (Sad Rejonowy Monachium, HRB 175250), e-mail: kontakt@finapi.io, faks: +49 89 416177-559 („finAPI”) jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego („BaFin”), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, faks: + 49 228 4108-1550, e-mail: poststelle@bafin.de.
Usługa informacji o rachunku („KID”) świadczona przez finAPI jako usługa online umożliwia użytkownikom końcowym odczytanie sald rachunków i transakcji na rachunkach (dalej „"informacje o rachunkach”), dotyczących rachunków płatniczych i innych rachunków instytucji kredytowych i usług finansowych, firm wydających karty kredytowe i innych dostawców danych finansowych (dalej „"dostawcy rachunków”), w zakresie, w jakim każdy z tych rachunków jest objęty zakresem usług między użytkownikiem końcowym a dostawcą usług (jak określono poniżej).
Usługa inicjowania płatności („ZAD”) świadczona przez finAPI jako usługa online umożliwia użytkownikom końcowym inicjowanie zleceń płatniczych i transakcji płatniczych u dostawcy rachunku.
Usługi KID/ZAD oferowane przez finAPI mogą obejmować zarówno dostępy regulowane prawnie, jak i dostępy do rachunków oraz transakcje płatnicze nieuregulowane wprost przepisami prawa.
Postanowienia niniejszej umowy użytkowania dla użytkowników końcowych („umowa użytkowania”) regulują stosunek prawny pomiędzy finAPI a konsumentami i przedsiębiorcami, którzy są jednocześnie użytkownikami usługi (która może być również świadczona za pośrednictwem aplikacji) („usługa”) dostawcy usług („dostawca usług”), który przetwarza informacje o rachunku i/lub rejestruje zlecenia płatnicze i transakcje płatnicze oraz przekazuje je w celu zainicjowania transakcji płatniczej („finAPI KID/ZAD”).
Odczytane informacje o rachunku przechowywane są w finAPI i udostępniane użytkownikowi końcowemu poprzez API (Application Programming Interface) za pośrednictwem usługi oferowanej przez dostawcę usług.

1.2 Stosunki z dostawcą usług

finAPI i usługodawca są prawnie i ekonomicznie niezależnymi firmami i świadczą różne usługi na rzecz użytkownika końcowego (informacje dotyczące interakcji finAPI i usługi patrz punkt 2.1.1).

1.3 Sposób zawarcia umowy

Warunkiem świadczenia usług w zakresie informacji o rachunku i/lub inicjowania płatności przez finAPI jest zawarcie niniejszej umowy użytkowania. W tym celu użytkownik końcowy jest przekierowywany z usługi na stronę internetową/ do systemu finAPI. Na tej stronie internetowej/w tych systemach użytkownik końcowy może wykonywać następujące czynności:

1.3.1. Użytkownik końcowy może zapoznać się z informacją o ochronie danych oraz informacjami wstępnymi, dotyczącymi usług informacji o rachunku i usług inicjowania płatności oraz warunków korzystania z usług. Klikając na przycisk „Kontynuuj”, użytkownik końcowy wyraża zgodę na warunki użytkowania. Wraz z wyrażeniem zgody dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem końcowym a finAPI („zawarcie umowy”). Warunki użytkowania są dostępne dla użytkownika końcowego w postaci linku do pobrania i wydrukowania.

1.3.2. Użytkownik końcowy może następnie wprowadzić swoje dane dostępowe, aby uzyskać dostęp do dostawcy rachunku (identyfikator użytkownika lub podobny oraz PIN/hasło). W niektórych przypadkach użytkownik końcowy ma również możliwość zezwolenia lub odrzucenia przechowywania kodu PIN przez finAPI. Poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk (np. „Importuj dane bankowe”) dane dostępowe są przekazywane do finAPI, a połączenie z dostawcą rachunku jest nawiązywane przez finAPI.

1.3.3. W przypadku finAPI KID/ZAD dostawca rachunku może wymagać silnego uwierzytelnienia klienta. W takim przypadku użytkownik końcowy może wprowadzić swoje spersonalizowane zabezpieczenia, np. TAN, do formularza i przekazać je dostawcy konta za pośrednictwem finAPI, o ile jest to konieczne i technicznie możliwe.

Integracja kolejnych dostawców rachunków i/lub rachunków po zawarciu umowy jest zasadniczo możliwa, o ile są one obsługiwane przez usługodawców i także odbywa się poprzez przekierowanie użytkownika końcowego na stronę internetową/do systemu finAPI.

1.4 Brak odmiennych regulacji/zmian

W przypadku świadczenia przez finAPI usług informacji o rachunku lub inicjowania płatności, niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie wyłącznie w relacji pomiędzy finAPI a użytkownikiem końcowym. Zmiany niniejszych warunków użytkowania będą podawane w odpowiednim czasie na piśmie, elektronicznie lub w formie tekstowej przed ich wejściem w życie; będą one uważane za zaakceptowane, jeśli finAPI nie otrzyma sprzeciwu od użytkownika końcowego w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia o zmianach. Powiadomienie może być dokonane za pośrednictwem finAPI poprzez wyświetlenie go w ramach formularza lub za pośrednictwem dostawcy usług. Sprzeciw uprawnia użytkownika końcowego do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy użytkowania. finAPI poinformuje użytkownika końcowego o terminie i możliwości wniesienia sprzeciwu.

2 Specyfikacja wydajności

2.1 Specyfikacja wydajności

2.1.1 Współdziałanie usługi i finAPI

Użytkownik końcowy może korzystać z finAPI KID i ZAD z poziomu usługi usługodawcy. W ten sposób wprowadzanie i administrowanie osobistymi danymi dostępowymi użytkownika końcowego u danego dostawcy rachunku, jak również realizacja KID/ZAD odbywa się bezpośrednio przez finAPI dla użytkownika końcowego. Po wykonaniu funkcji KID/ZAD finAPI udostępnia użytkownikowi końcowemu odpowiednie dane do wyświetlenia i przetworzenia w ramach usługi usługodawcy. W żadnym momencie usługodawca nie otrzymuje wrażliwych danych o płatnościach, które umożliwiałyby mu dostęp do informacji o rachunkach u dostawców rachunków użytkownika końcowego. Wrażliwe dane płatnicze są przekazywane bezpośrednio do systemów finAPI, przetwarzane przez finAPI i przechowywane przez finAPI w przypadku KID. Wrażliwe dane płatnicze wprowadzane przez użytkownika końcowego są chronione przed nieuprawnionym dostępem przez finAPI. Użytkownik końcowy upoważnia finAPI do wykorzystania przechowywanych wrażliwych danych płatniczych do realizacji transakcji ZAD. Wrażliwe dane płatnicze nie są przechowywane w ZAD.

2.1.2 funkcje finAPI KID/ZAD

Zasadniczo KID/ZAD finAPI dla użytkownika końcowego obejmuje następujące funkcje z zastrzeżeniem, że funkcje dostępne dla użytkownika końcowego w poszczególnych przypadkach zależą również od zakresu usług uzgodnionych pomiędzy użytkownikiem końcowym a usługodawcą, w związku z czym poszczególne funkcje wymienione poniżej mogą być niedostępne dla użytkownika końcowego:

a) Funkcje ogólne

b) Ponadto KID zawiera następujące funkcje

c) ZAD zawiera następujące informacje

d) inne usługi opcjonalne

Poszczególne funkcje finAPI KID/ZAD zależą od produktów i usług podmiotów trzecich, na które finAPI nie ma wpływu. Może to spowodować, że poszczególne funkcje finAPI KID/ZAD będą czasowo lub trwale niedostępne.

2.2 Gwarancje tylko w formie pisemnej z podpisem

Gwarancje i zapewnienia właściwości przez finAPI w razie wątpliwości należy interpretować jako takie tylko wtedy, gdy są sporządzone w formie pisemnej (z podpisem) i oznaczone jako „gwarancja”.

2.3 Udostępnienie i korzystanie

Użytkownik końcowy ma dostęp do funkcjonalności finAPI w zakresie uzgodnionym między użytkownikiem końcowym a usługodawcą i możliwość korzystania z nich zgodnie z niniejszą umową użytkowania.

3 Obowiązki i zobowiązania użytkownika końcowego

3.1 Przestrzeganie określonych scenariuszy użytkowania

Użytkownikom końcowym nie wolno korzystać z funkcji finAPI w żaden sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych warunkach użytkowania.

Użytkownicy końcowi nie mogą uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać finAPI KID/ZAD, aby

3.2 Blokowanie w przypadku nadużyć

finAPI ma prawo zablokować dostęp użytkownika końcowego, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na niewłaściwe korzystanie lub zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

4 Ograniczenie odpowiedzialności

finAPI odpowiada w ramach przepisów prawnych za szkody, o ile

Poza tym odpowiedzialność finAPI jest wyłączona, niezależnie od jej podstawy prawnej, chyba że finAPI jest przymusowo odpowiedzialna z mocy prawa, w szczególności z powodu zagrożenia życia, naruszenia ciała lub zdrowia osoby, przejęcia wyraźnej gwarancji, podstępnego zatajenia wady lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

Ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również roszczeń wobec pracowników i agentów finAPI.

5 Koszty

Korzystanie z finAPI KID/ZAD jest bezpłatne dla użytkownika końcowego.

6 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

6.1 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Umowa rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone. Wypowiedzenia należy dokonać w formie tekstowej (np. e-mail).

Umowa kończy się bez konieczności składania oświadczenia przez użytkownika końcowego lub finAPI, jeżeli

6.2 Skutki zakończenia umowy

Wraz z zakończeniem umowy finAPI usunie dane osobowe użytkownika końcowego, chyba że finAPI jest prawnie uprawniona lub zobowiązana do ich zachowania.

7 Pozostałe postanowienia

7.1 Stosowane prawo

Do niniejszej umowy i wszystkich sporów z nią związanych stosuje się wyłącznie prawo niemieckie.

7.2 Właściwość sądu

Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem wyodrębnionym, wyłączną właściwością sądu jest Monachium. W takim przypadku finAPI pozostaje uprawniona do złożenia pozwu w miejscu działalności klienta.

7.3 Wyłączne obowiązywanie

Niniejsza umowa użytkowania ma zastosowanie wyłączne. Sprzeczne lub odbiegające ogólne warunki handlowe użytkownika końcowego nie są uznawane przez finAPI i nie mają skutków prawnych, chyba że finAPI wcześniej wyraźnie zaakceptuje je na piśmie.

Uwagi
I: Obowiązki udzielenia informacji dotyczące świadczenia usług płatniczych

Informacje przedumowne dla usług informacji o rachunku i usług inicjowania płatności (§ 675d kodeksu cywilnego w połączeniu z art. 248 ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego)

 1. 1. Informacje o dostawcy usług płatniczych

  1. Nazwa i adres dostawcy usług płatniczych
   finAPI GmbH
   Adams-Lehman-Straße 44
   80797 Monachium
   Telefon: +49 89 416177-555
   E-mail: kontakt@finapi.io
   Strona internetowa: www.finapi.io
  2. Właściwy organ nadzoru/rejestr

   Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin)
   E-mail: poststelle@bafin.de
   Strona internetowa: http://www.bafin.de

   Siedziba Bonn:
   Graurheindorfer Str. 108
   53117 Bonn

   Siedziba Frankfurt:
   Marie-Curie-Str. 24-28
   60439 Frankfurt

   Rejestr instytucji płatniczych: BaFin ID 151548

   a

   Deutsche Bundesbank
   Siedziba główna w Bawarii
   Ludwigstraße 13
   80539 Monachium
   E-mail: info@bundesbank.de
   Strona internetowa: https://www.bundesbank.de/
 2. 2. Informacje o korzystaniu z usług płatniczych

  • a) Usługa inicjowania płatności

   1. Opis najważniejszych cech
    Usługa inicjowania płatności świadczona przez finAPI umożliwia użytkownikom końcowym inicjowanie zleceń płatniczych i transakcji płatniczych u dostawcy rachunku.
    Umowa o indywidualne inicjowanie płatności zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem końcowym a finAPI poprzez wprowadzenie przez użytkownika końcowego wymaganych danych na stronie internetowej finAPI oraz zadeklarowanie wyraźnej zgody – poprzez zainicjowanie płatności.
   2. Informacje lub identyfikatory klienta wymagane do prawidłowego zainicjowania lub wykonania zlecenia płatniczego.
    W celu zainicjowania płatności użytkownik końcowy wprowadza dane do zlecenia płatniczego na stronie internetowej finAPI. Są to w szczególności
    • imię i nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy płatności
    • dane dotyczące rachunku odbiorcy (IBAN i BIC, jeśli dotyczy)
    • kwota płatności
    • ewentualnie tytuł przelewu

    Dane te mogą być również wstępnie wypełnione przez usługodawcę.

   3. Sposób wyrażenia zgody na zainicjowanie zlecenia płatniczego lub wykonanie transakcji płatniczej oraz odwołanie zlecenia płatniczego.
    W celu uzyskania zgody użytkownik końcowy wprowadza na stronie internetowej finAPI spersonalizowane zabezpieczenia (identyfikator użytkownika lub podobny, ew. numer rachunku lub IBAN oraz PIN/hasło, jeśli dotyczy). Potwierdzając odpowiednie pole dialogowe, użytkownik końcowy wyraża wyraźną zgodę na dostęp do rachunków wyraźnie wskazanych przez użytkownika końcowego. Wraz z rozpoczęciem przekazywania zlecenia płatniczego przez finAPI do posiadacza rachunku zlecenie płatnicze uważa się za złożone.
    W celu wykonania zlecenia płatniczego konieczne może być potwierdzenie transakcji przez użytkownika końcowego poprzez wprowadzenie numeru TAN.

    Po udzieleniu zlecenia płatniczego nie można go już odwołać.
   4. Pozostałe informacje na temat zlecenia płatniczego
    finAPI przekazuje zlecenie płatnicze do dostawcy rachunku w imieniu użytkownika końcowego. Maksymalny czas realizacji zależy więc od połączenia internetowego i technicznej dostępności dostawcy rachunku.
    Możliwość uzgodnienia górnych limitów wykorzystania instrumentu płatniczego wynika ze stosunku umownego z posiadaczem rachunku. FinAPI nie ma na to wpływu.
  • b) Usługi informacji o rachunku

   Usługa informacji o rachunku świadczona przez finAPI jako usługa online jest usługą internetową służącą do przekazywania skonsolidowanych informacji o rachunkach płatniczych i innych rachunkach instytucji kredytowych i finansowych, firm wydających karty kredytowe oraz innych dostawców danych finansowych. W przypadku usługi informacji o rachunku zawarcie umowy między użytkownikiem końcowym a finAPI następuje wówczas, gdy użytkownik końcowy wprowadzi na stronie internetowej finAPI spersonalizowane zabezpieczenia (identyfikator użytkownika lub podobny, numer rachunku lub IBAN, jeśli dotyczy, oraz PIN/hasło) i wyrazi wyraźną zgodę na usługę informacji o rachunku, potwierdzając odpowiednie pole dialogowe.

 3. 3. Opłaty / Kurs wymiany / Referencyjny kurs walutowy

  Korzystanie z usług płatniczych finAPI jest dla użytkowników bezpłatne. FinAPI nie ma wpływu na opłaty, odsetki i kursy walut wynikające ze stosunku umownego użytkownika z posiadaczem rachunku.

 4. 4. Komunikacja

  Przedumowne obowiązki udzielenia informacji są realizowane wobec użytkownika końcowego przez finAPI przed zawarciem odpowiednich umów. Komunikacja pomiędzy użytkownikiem końcowym a finAPI odbywa się w języku niemieckim. Dotyczy to również języka umowy.

 5. 5. Środki ochronne i zaradcze

  W przypadku podejrzenia lub rzeczywistego oszustwa lub zagrożenia bezpieczeństwa, finAPI lub dostawca usług poinformuje o tym użytkownika końcowego.

 6. 6. Informacje o odpowiedzialności

  6.1. Jeżeli nieautoryzowane transakcje płatnicze nastąpią przy użyciu zgubionego, skradzionego lub w inny sposób przywłaszczonego instrumentu płatniczego lub w ramach jakiegokolwiek innego niewłaściwego użycia instrumentu płatniczego, dostawca rachunku może domagać się od użytkownika końcowego odszkodowania za powstałą stratę do kwoty 50 euro.

  6.2. Użytkownik końcowy nie ponosi odpowiedzialności na podstawie pkt 6.1, jeżeli

  1. nie miał możliwości zauważenia utraty, kradzieży, zaginięcia lub innego niewłaściwego użycia instrumentu płatniczego przed nieautoryzowaną transakcją płatniczą lub

  2. utrata instrumentu płatniczego została spowodowana przez pracownika, agenta, oddział dostawcy rachunku użytkownika końcowego lub inny podmiot, któremu zlecono czynności dostawcy rachunku użytkownika końcowego.

  6.3. Odmiennie od pkt 6.1 i 6.2 użytkownik końcowy jest zobowiązany do zrekompensowania swojemu posiadaczowi rachunku całej straty poniesionej w wyniku nieautoryzowanej transakcji płatniczej, jeżeli użytkownik końcowy

  1. działał z zamiarem oszustwa lub
  2. wyrządził szkodę przez umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenie

  (a) jednego lub więcej zobowiązań na mocy § 675l ustęp 1 lub
  (b) jednego lub więcej uzgodnionych warunków wydawania i stosowania instrumentu płatniczego.

  6.4. Niezależnie od pkt. 6.1 i 6.3 użytkownik końcowy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania swojemu posiadaczowi rachunku, jeżeli

  1. dostawca rachunku użytkownika końcowego nie wymaga silnego uwierzytelniania klienta w rozumieniu § 1 ustęp 24 ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi, lub
  2. odbiorca płatności lub jego dostawca usług płatniczych nie akceptuje silnego uwierzytelniania klienta w rozumieniu § 1 ustęp 24 ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi.

  Zdanie 1 nie ma zastosowania, jeżeli użytkownik końcowy działał z zamiarem oszustwa. W przypadku zdania 1 numer 2 strona, która nie akceptuje silnego uwierzytelniania klienta, jest zobowiązana do rekompensaty wobec dostawcy rachunku użytkownika końcowego za powstałą szkodę.

  6.5. Niezależnie od pkt. 6.1 i 6.3 użytkownik końcowy nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia instrumentu płatniczego użytego po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z § 675l ustęp 1 zdanie 2. Płatnik nie jest również zobowiązany do wyrównania strat w rozumieniu ust. 1, jeżeli dostawca rachunku nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 675m ust. 1 pkt 3. Zdania 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik końcowy działał z zamiarem oszustwa.

 7. 7. Informacje o terminie, w jakim użytkownik końcowy musi powiadomić dostawcę rachunku o nieautoryzowanych lub nieprawidłowo zainicjowanych lub wykonanych transakcjach płatniczych

  Użytkownik końcowy jest zobowiązany do powiadomienia dostawcy rachunku niezwłocznie po stwierdzeniu nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej. Roszczenia i zastrzeżenia użytkownika końcowego wobec jego dostawcy rachunku są wykluczone, jeżeli użytkownik końcowy nie powiadomił swojego dostawcy rachunku nie później niż 13 miesięcy od daty nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej.

 8. 8. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

  W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca rachunku użytkownika końcowego nie ma prawa dochodzić wobec użytkownika końcowego zwrotu poniesionych przez niego kosztów. Dostawca rachunku użytkownika końcowego jest zobowiązany do zwrotu kwoty płatności użytkownikowi końcowemu bez zbędnej zwłoki, a w przypadku obciążenia rachunku płatniczego tą kwotą – do przywrócenia tego rachunku płatniczego do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do obciążenia nieautoryzowaną transakcją płatniczą. Obowiązek ten należy wypełnić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym dostawca rachunku został powiadomiony o braku autoryzacji transakcji płatniczej lub w inny sposób dowiedział się o tym. Roszczenia i zastrzeżenia użytkownika końcowego wobec dostawcy rachunku są wykluczone, jeżeli użytkownik końcowy nie powiadomił swojego dostawcy rachunku o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej nie później niż 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku.

 9. 9. Odpowiedzialność za niewykonanie, wadliwe lub opóźnione wykonanie zlecenia płatniczego

  9.1 Jeżeli transakcja płatnicza jest inicjowana przez użytkownika końcowego, użytkownik końcowy może zażądać od swojego dostawcy rachunku natychmiastowego i pełnego zwrotu kwoty płatności w przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania zlecenia płatniczego. Jeżeli kwotą obciążono rachunek płatniczy użytkownika końcowego, należy przywrócić ten rachunek płatniczy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej. Jeżeli z kwoty płatności zostały potrącone opłaty z naruszeniem § 675q ust. 1, dostawca rachunku użytkownika końcowego niezwłocznie powiadamia odbiorcę płatności o potrąconej kwocie. Jeżeli dostawca rachunku użytkownika końcowego udowodni, że kwota płatności została w całości otrzymana przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności, odpowiedzialność na mocy niniejszego ustępu nie ma zastosowania.

  9.2 Jeżeli transakcja płatnicza zostanie zainicjowana przez użytkownika końcowego, użytkownik końcowy może w przypadku opóźnionego wykonania zlecenia płatniczego zażądać, aby jego dostawca rachunku dochodził roszczeń zgodnie ze zdaniem 2 wobec dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności. Dostawca rachunku użytkownika końcowego może zażądać od dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności uznania rachunku płatniczego odbiorcy kwotą płatności, tak jakby transakcja płatnicza została wykonana prawidłowo. Jeżeli dostawca rachunku użytkownika końcowego udowodni, że kwota płatności została otrzymana w odpowiednim czasie przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności, odpowiedzialność na mocy niniejszego ustępu nie ma zastosowania.

  9.3 Roszczenia użytkownika końcowego wobec jego dostawcy rachunku zgodnie z pkt 9.1 zdanie 1 i 2 nie istnieją, o ile zlecenie płatnicze zostało wykonane zgodnie z nieprawidłowym identyfikatorem klienta podanym przez użytkownika usług płatniczych. W takim przypadku użytkownik końcowy może jednak zażądać od swojego dostawcy rachunku podjęcia możliwych dla niego starań w celu odzyskania kwoty płatności.

  9.4 Oprócz roszczeń wynikających z 9.1, użytkownik końcowy może domagać się od swojego dostawcy rachunku zwrotu opłat i odsetek, którymi dostawca rachunku obciążył go lub obciążył jego rachunek płatniczy w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem transakcji płatniczej.

  9.5 W przypadku, gdy w transakcji płatniczej uczestniczy więcej niż jeden dostawca usług płatniczych, jeżeli co najmniej jeden z tych dostawców usług płatniczych znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a co najmniej jeden znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ust. 9.1-9.2 nie mają zastosowania do części transakcji płatniczej dokonywanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 10. 10. Procedura skarg i odwołań / procedura rozstrzygania sporów

  W przypadku skarg użytkownicy końcowi mogą zwrócić się do Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) zgodnie z § 60 ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi. Skargi składa się do BaFin na piśmie lub do protokołu i określa się w nich stan faktyczny sprawy oraz powód skargi. Skarga powinna być skierowana do:

  Federalny Urząd Nadzoru Finansowego Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Niemcy

  finAPI zasadniczo bierze udział w postępowaniu rozstrzygającym spory w komisji pojednawczej przy Deutsche Bundesbank. Komisja pojednawcza przy Deutsche Bundesbank jest oficjalnym organem pojednawczym dla konsumentów. Jej właściwość rzeczową określa ustawa.

  Komisja Pojednawcza przy Deutsche Bundesbank
  P.O. Box 10 06 02
  60006 Frankfurt nad Menem

  Telefon: 069 / 9566-3232
  E-mail: schlichtung@bundesbank.de
  Internet:
  https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

W przypadku niejasności językowych, sprzeczności, problemów z interpretacją lub innych wątpliwości związanych z tłumaczeniem niniejszych Warunków użytkowania, wersja niemiecka będzie rozstrzygająca.